دوشنبه 25 خرداد 1394
توسط: Mohammad

دوستم زنگ زده میگه چکار میکنی؟

میگم ماشینمو آوردم تعمیرگاه.

میگه مگه خرابه؟

گفتم پ نه پ آوردمش تعمیرگاه

عیادت دوستای مریضش

دوشنبه 25 خرداد 1394
توسط: Mohammad

خیلی دوس دارم موقع درس خوندن رو کتاب خوابم ببره 


بعد مامان وبابام بیان منو با تحسین نگا کنن ^_^

.

.

.

.

.

.

.

.

ولی همیشه گوشی بدست خوابم میبره مامان و بابام میان با تاسف زیر لب میگن این هیچ گوهی نمیشه 

دوشنبه 25 خرداد 1394
توسط: Mohammad

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ « ﻣﻐﺰ » ﻧﺒﺎﺷﯿﻢﻫﺎ

ﻧــــــــــــــﻪ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺴﺘﻪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ « ﻓـــــــﺮﺍﺭ » ﮐﻨﯿﻢ .

ﺑﺎﺯ اگه «ﻗِﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻐﺰﻫﺎ » ﺑﻮﺩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ

ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ

دوشنبه 25 خرداد 1394
توسط: Mohammad

لامصب موزیک اخبار شبانگاهی شبکه سه یه جوری هیجان انگیزه که 
انگار می خواد راستشو بگه :))))))))

دوشنبه 25 خرداد 1394
توسط: Mohammad

ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﯿﺮ اتوبوس

ﮊﺍﭘﻦ 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ

ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ 

ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ

ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻦ 3 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ

ﺗﺤﺮﯾﻢ اتوبوس

ﺍﯾﺮﺍﻥ 45 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ

ﺍﯾﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻝ اتوبوس ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻣﺪ

ﺻﻠﻮااااااﺍﺕ. .

ﺍﻟلللللهم ﺻﻞ ﻋﻠﯽ....